Login:  Hasło:   
Zaloguj
 
Zarejestruj

Mapy GoogleMaps i warunki użytkowania.

Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth

Ostatnia zmiana: 1 marca 2012 r.

Pobranie, zainstalowanie lub użycie oprogramowania Google Earth, otwarcie lub użycie usługi Mapy Google (łącznie nazywanych „Aplikacjami” lub „Usługami”) bądź wyświetlenie lub użycie dowolnych treści dostępnych w Aplikacjach oznacza zaakceptowanie przez użytkownika: (1) Warunków korzystania z usług Google („Warunki uniwersalne”), (2) warunków na stronie Informacje prawne („Informacje prawne”) oraz (3) dodatkowych warunków korzystania z usługi wymienionych poniżej („Warunki dodatkowe”). Przed kontynuowaniem należy przeczytać każdy z tych trzech dokumentów, które razem stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem a Google na temat korzystania z Aplikacji. Warunki uniwersalne, Informacje prawne i Warunki dodatkowe są określane łącznie jako „Warunki”.

Jako warunek niezbędny do pobierania, otwierania i używania Aplikacji użytkownik akceptuje też postanowienia Polityki prywatności Google.

1. Korzystanie z Aplikacji. Google udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z usługi Mapy Google, pobieranie i używanie oprogramowania i usługi Google Earth oraz wyświetlanie Treści (zdefiniowanych poniżej) w Aplikacjach zgodnie z Warunkami.

2. Ograniczenia użycia. Jeśli użytkownik nie uzyskał wcześniejszej pisemnej zgody od Google (lub, w odpowiednich okolicznościach, od dostawcy konkretnych Treści), nie wolno mu: (a) kopiować, tłumaczyć, zmieniać Treści czy jakichkolwiek ich fragmentów ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych; (b) redystrybuować, podlicencjonować, wypożyczać, publikować, sprzedawać, przekazywać, dzierżawić, promować, przesyłać ani w inny sposób udostępniać Aplikacji lub Treści osobom trzecim; (c) analizować wstecznie, dekompilować ani w inny sposób próbować wyodrębnić kodu źródłowego Usługi czy jakiejkolwiek jej części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo; (d) używać Aplikacji w sposób, który daje użytkownikowi lub dowolnej innej osobie dostęp do masowego pobierania lub zbiorczych plików danych jakichkolwiek Treści, w tym m.in. liczbowych współrzędnych szerokości i długości geograficznej, zdjęć oraz widocznych danych map; (e) usuwać, zasłaniać ani w żaden sposób zmieniać jakichkolwiek ostrzeżeń czy linków wyświetlanych w Aplikacjach lub Treściach; (f) wykorzystywać Usług ani Treści w żadnych produktach, systemach czy aplikacjach związanych z (i) nawigacją lub wskazywaniem trasy w czasie rzeczywistym, w tym m.in. szczegółowym wskazywaniem trasy, które jest zsynchronizowane z położeniem wyposażonego w czujniki urządzenia użytkownika, bądź (ii) dowolnymi systemami albo funkcjami do automatycznego lub autonomicznego sterowania pojazdem; (g) używać Aplikacji do tworzenia bazy danych miejsc lub informacji o lokalnych firmach.

3. Odpowiednie postępowanie oraz przestrzeganie zasad Google i przepisów prawa. Użytkownik akceptuje, że podczas korzystania z Aplikacji ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie i należące do niego treści oraz za wszelkie konsekwencje, które z tego wynikają. Użytkownik zgadza się korzystać z Aplikacji tylko we właściwych celach, które są zgodne z Warunkami oraz wszystkimi obowiązującymi zasadami i wytycznymi opublikowanymi przez Google. Użytkownik zgadza się, że podczas korzystania z Aplikacji lub Treści nie będzie między innymi: (a) zniesławiać, obrażać, nękać ani prześladować innych osób, grozić im ani inaczej naruszać ich praw (takich jak prawa do prywatności i dobrego imienia); (b) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, przekazywać ani w inny sposób udostępniać treści nieodpowiednich, zniesławiających, nieprzyzwoitych czy niezgodnych z prawem; (c) przesyłać, publikować, przekazywać ani w inny sposób udostępniać treści, które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe czy inne prawa własności należące do dowolnej osoby, chyba że jest właścicielem takich praw, ma pozwolenie ich właściciela lub jest inaczej uprawniony do używania tych treści; (d) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail ani w inny sposób udostępniać wiadomości, które propagują piramidy finansowe, listów łańcuszkowych, natarczywych reklam czy innych materiałów reklamowych; (e) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, przekazywać ani w inny sposób udostępniać żadnych treści, wiadomości czy informacji zabronionych przez przepisy prawa, Warunki bądź dowolne obowiązujące zasady lub wytyczne na temat Aplikacji; (f) pobierać żadnych opublikowanych przez inne osoby plików, o których wiadomo, że zgodnie z prawem nie mogą być rozpowszechniane w ten sposób, lub co do których istnieje takie uzasadnione podejrzenie; (g) podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani fałszować czy usuwać informacji o autorze bądź innych zastrzeżonych oznaczeń czy etykiet na temat pochodzenia lub źródła Treści, oprogramowania czy innych materiałów; (h) ograniczać ani uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania z Aplikacji lub usług Google; (i) używać żadnych programów, robotów, aplikacji do przeszukiwania lub pobierania stron ani urządzeń, które pozwalają pobierać lub indeksować jakąkolwiek część usług Google bądź Treści, ani zbierać informacji o użytkownikach w jakimkolwiek nieautoryzowanym celu; (j) przesyłać treści, które fałszywie informują lub sugerują, że są sponsorowane bądź rekomendowane przez Google; (k) tworzyć kont użytkowników w sposób automatyczny bądź pod fałszywymi lub nieuczciwymi pretekstami; (l) propagować działań niezgodnych z prawem ani podawać informacji instruktażowych na ich temat; (m) propagować powodowania szkód fizycznych lub obrażeń ciała u jakiejkolwiek osoby lub ich grupy; (n) przesyłać wirusów, robaków, kodu powodującego błędy i usterki, koni trojańskich ani żadnych elementów o niszczycielskim charakterze.

4. Treści w Aplikacjach. Mapy Google i Google Earth pozwalają oglądać rozmaite dostępne treści, w tym m.in zdjęcia, dane map i terenu, informacje o firmach, opinie, informacje o ruchu drogowym oraz inne pokrewne dane udostępnione przez firmę Google, jej licencjodawców i użytkowników („Treści”). Dodatkowo użytkownik może korzystać z treści, które inne osoby udostępniają w Aplikacjach przez usługi Google takie jak Gadżety Google. Użytkownik rozumie i akceptuje, że: (a) dane map, informacje o ruchu drogowym, wskazówki dojazdu i pokrewne Treści są udostępniane tylko na potrzeby planowania. Pogoda, prace budowlane, zamknięcia lub inne zdarzenia mogą spowodować, że warunki drogowe lub wskazówki dojazdu będą się różnić od wyników na mapie. Podczas korzystania z tych Treści należy kierować się zdrowym rozsądkiem. (b) Określone Treści są dostarczane na licencjach innych firm, w tym m.in. TomTom Global Content BV („TomTom”), oraz podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej, które należą (w tym na mocy licencji) do TomTom i/lub pozostałych takich firm. Jeśli użytkownik bez upoważnienia skopiuje lub ujawni te Treści, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Korzystanie przez użytkownika z Treści firmy TomTom, w tym m.in. ich drukowanie i używanie w materiałach reklamowych lub promocyjnych, podlega dodatkowym ograniczeniom wymienionym na stronie Informacje prawne.

5. Warunki dodatkowe związane z Google Earth. Oprogramowanie Google Earth podlega kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik, który korzysta z oprogramowania Google Earth, zgadza się to robić tylko we właściwych celach, które są zgodne z prawem i tymi Warunkami. W szczególności użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji na temat kontroli eksportu i reeksportu, w tym przepisów Export Administration Regulations („EAR”) opublikowanych przez Departament Handlu USA, oraz sankcji handlowych i ekonomicznych nałożonych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych, który wchodzi w skład Departamentu Skarbu.

6. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. (a) FIRMA GOOGLE I JEJ LICENCJODAWCY (W TYM M.IN. FIRMA TOMTOM I JEJ DOSTAWCY) NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ ANI NIE DAJE GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z DOKŁADNOŚCIĄ LUB KOMPLETNOŚCIĄ JAKICHKOLWIEK TREŚCI CZY APLIKACJI. (b) Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ Z SEKCJI „GWARANCJE I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI” W WARUNKACH UNIWERSALNYCH GOOGLE, FIRMA GOOGLE I JEJ LICENCJODAWCY (W TYM M.IN. FIRMA TOMTOM I JEJ DOSTAWCY) WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZYSTKICH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z TREŚCIAMI I APLIKACJAMI ORAZ NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY CZY STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TREŚCI LUB APLIKACJI.

7. Ograniczone prawa rządu USA. Jeśli Aplikacje są otwierane lub używane przez przedstawicieli lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, takie korzystanie podlega dodatkowym warunkom wymienionym w sekcji „Podmioty rządowe jako użytkownicy końcowi” na stronie Informacje prawne.

 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytul
x